İZMİR İL ÖZEL İDARESİ JEOTERMAL KAYNAKLARIN ARAŞTIRILMASI (KUYU AÇILMASI), RUHSAT VERİLMESİ VE İŞLETİLMESİ İLE  
İLGİLİ UYGULAMA TALİMATI
4 Temmuz 2002 tarih ve 24805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İzmir Valiliğinin Tebliğine göre (... Jeotermal kaynakların araştırılması ve kuyu  
açılması, ekonomik olarak kullanılması ve işletilmesi ile ruhsatlandınlmasıyla benzeri iş ve işlemleri) 927 sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının  
İstismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun hükümleri gereğince İdaremiz tarafından yürütülecektir.
Buna göre;
I- Jeotermal Sondaj Kuyusu Açma Başvuruları
Jeotermal kuyu açma talebinde bulunacak özel veya tüzel kişiler tarafından,
· Jeotermal kuyu açılmak istenen mevki, kullanılma amacı, yapılması düşünülen tesis kapasitesi ve ısı ihtiyacı ile mülkiyete konu parsel  
büyüklüğünün belirtildiği Sıcak Su (Kuyu Açılması) Arama Belgesi müracaat formu,
· 6 derecelik 7 haneli koordinatlı Jeotermal Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi (İl Özel İdaresince onaylanacak),
· Hidrojeolojik veya Jeofizik etüt raporu (1/25000 ölçekli harita ekli),
· Adres Bildirimi Taahhütnamesi,
· Kuyu açılacak yere ait mülkiyet belgesi,
· Müracaat sahibi ile parsel sahibi farklı kişiler ise parsel sahibinin taahhütname ve muvafakatnamesi,
ile sıcak su arama belgesi almak üzere İdaremize müracaat edilecektir.
II- Sıcak Su Arama Belgesi Verilmesi
İdaremiz tarafından, 3213 Sayılı Maden Kanununda yer alan Geçici 4. Maddesine göre Maden İşleri Genel Müdürlüğünün ( M.T.A. Genel  
Müdürlüğüne yaptırdığı inceleme sonrası) uygun görüşü alınarak, başvuru sahibine bir yıl süreli sıcak su arama belgesi verilecektir.
III- Sıcak Su Kullanma Belgesi Başvuruları
Jeotermal amaçlı kuyu yapımı sonrasında, sıcak su kullanma belgesi almak üzere ruhsat talep eden tarafından,
Sıcak su kullanma belgesi talep formu ve ekinde,
· Açılan üretim kuyusuna ait kuyu bitirme raporu- kuyu kütüğü,
· Su tahlil raporu (Termal turizm için),
· Reenjeksiyon Planı,
· Müracaat sahibinin çevrede bulunan parsellere zarar verilmeyeceğine dair taahhütnamesi ile
İdaremize müracaat edilecektir.
IV- Reenjeksiyon Planı
Reenjeksiyon planına göre, reenjeksiyon kuyusu açılması gerektiği durumda (bölgede belirlenmiş, mevcut reenjeksiyon sahası ve kuyusu  
yoksa) ruhsat talep eden, koordinatlı kuyu inşa tatbik  projesi ile birlikte İdaremize müracaat ederek, lokasyonun Maden İşleri Genel  
Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi durumunda İdaremizce verilecek sıcak su  ( kuyu açılması) arama belgesi ile Reenjeksiyon kuyusunu  
açacaktır.
V- Sıcak Su Kullanma Belgelerinin Verilmesi
Üretim amaçlı kuyunun bitirme raporu ve Reenjeksiyon kuyusu bitirme raporunun incelenmesi sonrasında, ruhsat talep edenin ihtiyacı  
dikkate alınarak belirlenecek miktarda jeotermal kaynak tahsisi yapılarak, ruhsat yürürlük süresi ile devir ve intikal konularında, çıkacak olan  
Jeotermal Kanunu hükümlerinin geçerli olacağı ve alman izinler  ruhsat arkasına işlenerek, İdaremizce sıcak su kullanma ( Üretim-
Reenjeksiyon) belgeleri verilecektir.
Jeotermal alanlar içinde yapılacak soğuk su arama başvuruları için İdaremiz uygun görüşü alındıktan sonra izin verilebilecektir.
Kuyu bitirme raporlarının bir örneği Maden İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
Yapıcıoğlu    Mühendislik,    Jeolojik   etüd,     Zemin etüdü,      Zemin araştırmaları,   İmar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüd raporu,   Bina güçlendirme raporu,   Sondaj çalışmaları,   Zemin iyileştirme çalışmaları,   Zemin Enjeksiyon çalışmaları,     Jet Grout çalışması,     Mini Kazık çalışması,     Fore Kazık çalışması,     Ankraj çalışması,     Hidrojeolojik etüdler,     Kuyu ruhsatı (Su Arama ve kullanma ruhsatı),     Jeotermal Kaynak Araştırma ve Ruhsatları,     Su ve Ses İzolasyonu-Mantolama,     İstinat yapıları ve şev stabilite analizi hizmetlerinde yanınızdayız.


BİZİ TAKİP EDİN
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
YAPICIOĞLU MÜHENDİSLİK, Tüm Hakları Saklıdır.