YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN;
    Kanun Numarası: 167
    Kabul Tarihi: 16/12/1960
   Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/12/1960
    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10688
    YERALTI SULARININ MÜLKİYETİ:
    Madde 1 - Yeraltı suları umumi sular meyanında olup Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bu suların her türlü araştırılması, kullanılması, korunması ve tescili bu kanun  
hükümlerine tabidir.
    TERİMLER:
    Madde 2 - Bu kanunda yeraltı suyu ile ilgili olarak kullanılan terimler aşağıdaki manaları ifade eder:
    Yeraltı suyu: Yeraltındaki durgun veya hareket halinde olan bütün sulardır.
    Yer altı suyu deposu: Bünyesinde yeraltı suyu bulunan tabakalardır ki, bu tabakaların her hangi bir noktasından su çekildiğinde, bütün su kütlesine tesir edilmiş olur.
    Kimse: Resmi, yarı resmi veya hususi hüviyeti haiz hakiki ve hükmi şahıslar.
    Komşu : Bitişik arazi sahibi veya aynı bölgede bulunan ve halin icaplarına göre bitişik arazi sahibi gibi aynı yeraltı suyu imkanlarından faydalanması lazım gelen kimse.
    Müracaat sahibi: Arama, kullanma veya ıslah ve tadil belgesi isteyen kimse.
    Belge sahibi: Arama, kullanma veya ıslah ve tadil belgesi almış olan kimse.
    Faydalı kullanış: Yeraltı suyunun içmede, temizlikte, belediye hizmetlerinde, hayvan sulamada, zirai sulamada, maden ve sanayide, sportif vesair tesislerde kullanılması.
    Faydalı ihtiyaç: Yeraltı suyunu kullanacak kimsenin faydalı kullanışları için muhtaç olduğu su miktarı.
    Emniyetli verim haddi: Yeraltı suyu deposu verimine zarar vermeden devamlı olarak alınabilecek su miktarı.
    Araştırma kuyusu: Yeraltı suyu hakkında bilgi edinmek üzere açılan kuyular.
    İşletme kuyusu: İstifadeye arzolunan kuyular.
    YERALTI SUYU İŞLETME SAHALARININ TESBİT VE İLANI:
    Madde 3 - (Değişik madde: 04/07/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen Kabul: 07/02/1990 - 3612/37 md.)
    Sınırları ve yapısal özellikleri belirlendikçe yeraltısuyu sahaları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine, ilgili bakanlıkça "Yeraltısuyu İşletme Alanları" kabul ve ilan  
edilir.
    İLAN EDİLMİŞ YERALTI SUYU İŞLETME SAHALARI İÇİNDE KUYU AÇILMASI:
    Madde 4 - Yeraltı suyu işletme sahaları içinde 8 inci madde hükmüne göre belge alınarak açılması gereken kuyuların adedi, yerleri, derinlikleri ve diğer vasıflariyle çekilecek  
su miktarı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından tayin ve tesbit edilir.
    Yeraltı suyu işletme sahalarında 8 inci madde şümülüne giren her türlü yeraltı suyu tesisleri, Bayındırlık Bakanlığınca tanzim edilecek teknik talimatname hükümlerine göre  
meydana getirilir.
    Kuyu açan kimse, bulunan suyun ancak kendi faydalı ihtiyaçlarına yetecek miktarını kullanmaya yetkilidir. (Ek cümleler: 03/07/2003 - 4916 S.K./22. md.) Bu miktarı aşan sular  
ile sulama, kullanma ve işlenerek veya doğal haliyle içme suyu olarak satılmak üzere çıkarılan yeraltı suları, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu  
altında bulunan yerlerdeki kaynak suları (mazbut vakıflara ait sular hariç), 2886 sayılı Kanun hükümlerine uyularak il özel idarelerince kiraya verilir. Tahsil edilen kira gelirinden;  
yer altı veya kaynak suyunun çıktığı yer, köy sınırları içinde ise o yerdeki köy tüzel kişiliğine %15, belediye sınırları içinde ise ilgili belediyeye %25 oranında pay verilir.
    Faydalı ihtiyaç miktarı, tahsis edilecek maksada göre ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından tayin ve tesbit edilir.
    İLAN EDİLMİŞ YERALTI SUYU İŞLETME SAHALARI DIŞINDA YERALTI SUYU ARANMASI VE KULLANILMASI:
    Madde 5 - İlan edilmiş yeraltı suyu işletme sahaları dışında her arazi sahibi; arazisinde yeraltı suyu aramak, suyu bulduktan sonra, bunun kendi faydalı ihtiyaçlarına yetecek  
miktarını kullanmak hakkına maliktir.
    Ancak bu işler 8 inci maddenin şümülüne girdiği takdirde belge alınması mecburidir.
    Faydalı ihtiyaç miktarı dördüncü madde hükümlerine göre tayin olunur.
    KOMŞU HAKKI:
    Madde 6 - Arazisinde faydalı ihtiyaçları için yeter miktarda su bulunmıyan veya bu suyu elde etmesi fahiş masrafı icabettiren bir kimsenin, komşu arazideki yeraltı suyundan  
istifade şartları 20 nci maddede sözü geçen tüzükte belirtilir.
    DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN YETKİLERİ:
    Madde 7 - Yeraltı suyu etüd ve araştırmaları için Devlet Su İşleri, herhangi bir yerde kuyular açmak veya açtırmak hakkına maliktir. Bu kuyular için istimlak yapılmaz.
    Araştırma kuyularından işletme kuyusu haline ifrağ edilenlerle, doğrudan doğruya işletme kuyusu olarak açılan kuyular için, kuyu yeri ile geliş gidişe lüzumlu arazi Devlet Su  
İşleri Umum Müdürlüğü tarafından istimlak olunur. İstimlak bedeli, kuyunun maliyet hesabına ithal edilir. İşletme kuyularının intifa hakkı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü  
tarafından hakiki veya hükmi şahıslara devredilebilir veya kiralanabilir. Devir veya kira bedeli Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından takdir olunur.
    Kuyunun intifa hakkının devrinde veya kiralanmasında arazi sahibine tercih hakkı tanınır.
    BELGE ALINMASI VE BİLGİ VERİLMESİ MECBURİYETİ:
    Madde 8 - Aşağıdaki (a) ve (b) fıkralarında beyan edilen kazıların yapılması veya kuyuların açılması için Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünden belge alınması mecburidir:
    a) (Değişik bent: 04/07/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen Kabul: 07/02/1990 - 3612/38 md.) Su temini maksadıyla, kesitleri ne olursa olsun, tabii zemin üstünden itibaren  
derinliği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tesbit ve ilgili bakanlığın onayından sonra ilan olunan haddi aşan her türlü çukur, sondaj ve kuyular (el ile açılan kuyular  
hariç),
    b) Su temini maksadiyle, boyları ve kesitleri ne olursa olsun, ufki veya meyilli her türlü galeriler ve tüneller.
    Bu kazıların yapılması ve kuyuların açılması su temini maksadını gütmemesi halinde, bunlar hakkında belge aranmamakla beraber, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün  
talebi üzerine bilgi verilmesi mecburidir.
    ARAMA BELGESİ:
    Madde 9 - Yeraltı suyu aranmasında belge almayı icabettiren işler için bir sene süreli arama belgesi verilir. Bu süre içinde, arama bitirilmezse; belge sahibinin, sürenin son  
ayı içinde müracaat etmesi şartiyle belge bir sene için temdit edilir. Bu süre zarfında da arama bitirilemezse; belge hükümsüz sayılır ve iş sahibi yeniden belge alır.
    KULLANMA BELGESİ
    Madde 10 - Arama belgesine dayanarak arazisinde yeraltı suyu bulunan kimse, bu suyu kullanabilir. Ancak, bir ay içinde Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne müracaat  
ederek kullanma belgesi alır.
    (Ek fıkra: 13/02/2011-6111 S.K 126. mad.) Kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine çekilecek yeraltı suyu miktarının tespitini sağlayacak ölçüm sistemleri kurulmadan, kullanma  
belgesi verilemez. Bu ölçüm sisteminin özellikleri yönetmelikle belirlenir.
    ISLAH VE TADİL BELGESİ:
    Madde 11 - Kullanma belgesini haiz bir kimse arazisindeki kuyuların veya yeraltı suyu menbalarının verimini artırmak veya başka bir maksadı sağlamak gibi mülahazalarla  
bunlar üzerinde kendiliğinden her hangi bir müdahalede bulunamaz veya kuyuların kullanma şeklini değiştiremez. Ancak, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünden "ıslah ve tadil  
belgesi" almak suretiyle, böyle bir ameliyeye girişebilir.
    BELGELERİN ÜCRET, RESİM VE HARCTAN MUAFİYETİ:
    Madde 12 - Dokuzuncu, onuncu ve on birinci maddelerde sözü geçen belgeler hiçbir ücrete, damga resmine, harca ve sair rüsuma tabi değildir.
    BELGE İÇİN MÜRACAAT:
    Madde 13 - Arama, kullanma veya ıslah ve tadil belgesi almak isteyen kimse, doğrudan, doğruya, bulunduğu yerdeki Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü teşkilatına, Devlet Su  
İşleri Umum Müdürlüğü teşkilatı yoksa, en yakın mülkiye amiri vasıtasiyle, Devlet Su İşleri teşkilatına müracaatla belge talebinde bulunur.
    Müracaat sahibine, bir ay zarfında, belge verilmek veya reddedilmek suretiyle cevap verilir.
   AYNI ZAMANDA YAPILAN MÜRACAATLARDA SU TALEPLERİNİN EMNİYETLİ VERİM HADDİNE YAKLAŞMASI:
    Madde 14 - Su taleplerinin yeraltı suyu deposunun emniyetli verim haddine yaklaşması halinde, belge için yapılmış bir müracaattan sonra, bir hafta zarfında, aynı yeraltı su  
deposundan istifade etmek üzere, yapılacak başka müracaatlar, ilgili Bakanlıkların temsilcilerinden müteşekkil bir heyet marifetiyle incelenerek taliplerden hangilerine  
kullanma belgesi verileceği karara bağlanır.
    TESCİL:
    Madde 15 - Bu kanun hükümlerine göre verilen bütün belgeler, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından bir sicile kaydedilir.
    ŞARTLARIN TESBİTİ VE KONTROLÜ:
    Madde 16 - Arama, kullanma, ıslah ve tadil ameliyelerinin şartları ve kuyuların açılmasında fen elemanlarına tanınacak hak ve salahiyetlerle mesuliyetleri ve bu hususların  
kontrolü 20 nci maddede sözü geçen tüzükte belirtilir.
    PROJE VE FENNİ MESULİYET:
    Madde 17 - Bu kanun hükümlerine göre yeniden yapılacak veya tadil ve ıslah edilecek her türlü yeraltı suyu tesislerinin etüd, proje ve aplikasyonları, yetkili elemanlarca  
yapılan tasdikli bir proje ve mesuliyete istinat eder.
    Satıh alüvyunları içerisinde açılan ve derinliği 8 inci madde gereğince ilan edilen haddi aşmayan kuyular bu hüküm dışındadır.
    CEZA HÜKÜMLERİ:
    Madde 18- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./270.mad)
    Bu Kanundaki vecibeleri yerine getirmeyenler bu hareketlerinden dolayı, diğer kanunlara göre suç oluşturmadığı takdirde, bu madde hükmüne göre cezalandırılırlar.
    a) Belge almadan 8 inci maddedeki işleri yapanlar ile kasten yanlış bilgi verenler bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. Ceza  
alınmakla beraber, kuyunun açılıp işletilmesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce bir mahzur görülmezse, sahibine gerekli belge verilir. Aksi hâlde, kuyu kapatılır ve  
masrafı kuyuyu açtırandan alınır.
    b) 10 ve 11 inci madde hükümlerine aykırı hareket edenlerle arama, kullanma, ıslah ve tadil faaliyetleri sırasında konulan şartlara riayet etmeyenler, müracaat formlarında  
istenen bilgileri vermeyenler, 8 inci maddenin son fıkrasındaki mecburiyete riayet etmeyenler beşyüz Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile  
cezalandırılır. Ayrıca, kuyu kapatılarak masrafı açtırandan alınır.
    Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir.
    İSTİSNALAR:
    Madde 19 - 6309 sayılı kanun hükümleri gereğince maden telakki edilen sularla 927, 4268 ve 6977 sayılı kanunların hükümlerine tabi bulunan içmiye ve yıkanmaya mahsus  
şifalı maden suları, bu kanun hükümlerinden istisna edilmiştir. Ancak, sekizinci maddenin son fıkrası hükmü mahfuzdur.
    ÖNCE AÇILMIŞ KUYULAR:
    Geçici Madde 1 -
    Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olup da, zirai sulama ile maden işletmelerinde ve sanayide kullanılan ve 8 inci maddenin şümulüne giren yeraltı suyu  
kuyuları için, bunların sahipleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 2 sene içinde kuyunun bulunduğu yerin bağlı bulunduğu Devlet Su İşleri teşkilatına müracaat  
ederek, hususi formları doldurup vermekle mükelleftir. Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü; bu formları inceliyerek kuyuların kullanma şartlarını tayin ve sahiplerine, müracaat  
tarihinden itibaren 1 ay içinde kullanma belgesi verir.
    İşbu geçici madde gereğince müddeti içinde belge almayanlar 500 liradan 1500 liraya kadar para cezası ile cezalandırılır.
    Geçici Madde 2- (Ek madde: 13/02/2011-6111 S.K 127. mad.)
    10 uncu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen yönetmelik, üç ay içinde hazırlanarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlık tarafından yürürlüğe konulur.
    Geçici Madde 3- (Ek madde: 13/02/2011-6111 S.K 127. mad.)
    Bu maddenin yayımı tarihinden önce yeraltı suyu temini maksadıyla kuyu, galeri, tünel ve benzerleri için kullanma belgesi almış olanlar, iki yıl içerisinde 10 uncu maddenin  
ikinci fıkrasında öngörülen ölçüm sistemini kurarlar. Bu süre içerisinde ölçüm sistemi kurmayanların kullanma belgeleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından iptal edilir  
ve belgeye konu yer kapatma masrafları sahibinden alınarak kapatılır.
    TÜZÜK HAZIRLANMASI:
    Madde 20 - Bu kanunun tatbikatı ile ilgili hususlar için Bayındırlık, Tarım, Sanayi, İmar ve İskan Bakanlıklarınca müştereken bir tüzük hazırlanır.
    YÜRÜRLÜK
    Madde 21 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    YÜRÜTME
    Madde 22 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
    KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
    03/07/2003 - 4916 S.KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ:
    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Maliye Bakanlığı tarafından kiraya verilen su ürünü üretim yerleri ile kaynak ve yer altı sularına ait bedeller,  
31/12/2003 tarihine kadar Maliye Bakanlığınca tahsil edilmeye devam olunur.
Yapıcıoğlu    Mühendislik,    Jeolojik   etüd,     Zemin etüdü,      Zemin araştırmaları,   İmar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüd raporu,   Bina güçlendirme raporu,   Sondaj çalışmaları,   Zemin iyileştirme çalışmaları,   Zemin Enjeksiyon çalışmaları,     Jet Grout çalışması,     Mini Kazık çalışması,     Fore Kazık çalışması,     Ankraj çalışması,     Hidrojeolojik etüdler,     Kuyu ruhsatı (Su Arama ve kullanma ruhsatı),     Jeotermal Kaynak Araştırma ve Ruhsatları,     Su ve Ses İzolasyonu-Mantolama,     İstinat yapıları ve şev stabilite analizi hizmetlerinde yanınızdayız.


BİZİ TAKİP EDİN
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
YAPICIOĞLU MÜHENDİSLİK, Tüm Hakları Saklıdır.