Zemin İyileştirme Çalışmasında Sıvılaşmanın İrdelenmesi;
Sıvılaşma olayı, suya doygun ince taneli kum ve silt gibi gevşek çökellerin, deprem titreşimleri sırasında boşluk suyu basıncı (u) değerinin artması ile  
efektif yanal gerilmenin (s'h=sh-u) sıfır olması sonucu, çökellerin sıvı haline dönüşmesi olarak tanımlanır.Yeraltı suyunun sığ olduğu ortamlarda  
gevşek ince kumlu, siltli çökellerde gözlenen sıvılaşma, zeminde değişik türden duraysızlıkların gelişmesine neden olur ve yapıların duraylılığını  
olumsuz etkiler.Bu güne kadar olan deprem sonuçlarında kazanılan bilgiler şunu göstermiştir ki; sıvılaşma sonucunda, yapılarda herhangi bir hasar  
meydana gelmemiş, ancak yapılar farklı oturma nedeniyle yan yatmış, zemine batmış veya devrilmiştir. Bu durumu yapının oturacağı zemin  
özellikleri ve davranışları denetler. Aşağıdaki bölümlerde sıvılaşma gerçekleşme koşulları ve çalışma alanı içerisindeki bina temelinin geleceği  
zeminin sıvılaşma riski analizi anlatılacaktır.
Zeminin sıvılaşması belirli koşulların bir arada gerçekleşmesi ile mümkündür.
Zeminin sıvılaşması her zemin ve koşulda gerçekleşmez. Bunun için yeterli jeolojik ortam ve hidrojeolojik koşulların mevcudiyeti gerekmektedir.  
İnceleme alanında ki jeolojik ortam holosen yaşlı (10.000 yıldan daha genç) akarsu çökellerinden oluşmaktadır  
Sıvılaşmayı denetleyen diğer bir jeolojik- hidrojeolojik koşul da yeraltı suyu seviyesidir. Sıvılaşma, yer altı su seviyesinin yüzeyden itibaren en fazla 10  
m. derinlikte bulunduğu ortamlarda yaygın olarak meydana gelmektedir.  
Genel olarak alüvyon birimlerinin yer aldığı ve yeraltı suyu seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde sıvılaşma riski olasılığı bulunmaktadır. Bir bölgenin  
sıvılaşma riski taşıyıp taşımadığının tespiti için ön kriterler bulunmaktadır.  
Bunlar sırasıyla;
1) Üniform zeminlerin, iyi derecelenmiş zeminlere göre  sıvılaşma riski daha yüksek olduğundan, üniform dağılımlı silt-kum cinsi ve özellikle 0,005  
mm< D10< 0,15 mm olan zeminler .
2) Yeraltı su seviyesinin 10 metreye kadar bulunduğu ortamlar,
3) Relatif sıkılığı % 47' nin altında olan zeminler daha gevşek konumlu oldukları için,
4)15-20 metre arasında , düşey basınç gerilmeleri düşük, suya doygun kumlu zeminler,
5) 0-20 metre arasındaki derinliklerde SPT-N<10 ve 20 metreden büyük derinliklerde  
     SPT-N<20 olduğu kumlu zeminler,
6) Elek analizinde 0,005 mm'den geçen kısmı ağırlıkla %15'den daha az,                         
     LL<0,35 ve w>0,9 LL olan killi zeminler; sıvılaşma riski taşımaktadır.
Sıvılaşmadan kaynaklanan zararların azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, sığ derinliklerde yer alan yapı temellerinde, tüm temel elemanları,  
temelin harekete maruz kalması halinde yapının zemine ayni miktarda oturmasını sağlayacak şekilde bağlantılandırılmaktadır. Böylece yapının  
üzerindeki yapısal elemanlarda gelişecek makaslama kuvvetlerinin miktarı azaltılmaktadır.
Bu amaçla Radye Temel  tipi seçimi iyi bir sığ temel örneği olarak bilinir. Bu temel sistemi ile yükler sıvılaşma sırasında çevresindeki daha sağlam  
zemine aktarılarak yapının göreceği hasarlar en aza indirilmekte veya önlenmektedir(Ulusay,R.).
Yapılan tüm bu hesaplamalar statik şartlar için geçerli olup yapılacak projelerde deprem etkisi dikkate alınmalıdır.
Sıvılaşma riskini azaltıcı  önlemler:
1-Çimento veya kireç ile stabilizasyon
2-Kazıklı temel sistemi
3-Taş veya kum kazıklar
4-Yüzeysel veya dinamik kompaksiyon


BİZİ TAKİP EDİN
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
YAPICIOĞLU MÜHENDİSLİK, Tüm Hakları Saklıdır.

Firmamız; Her Türlü Bina,  Baraj-Gölet Yerleri,  Köprü, Viyadük, Tunel, Otoyol, Karayolu, Demiryolu Güzergahları Zemin Etüdleri, Sınai Tesisler Zemin Etüdleri, Deniz Yapıları Zemin Etüdleri, Şev Stabilitesi Sorunlarının Çözümleri, Heyelan Etüdleri, Zemin-Kaya Sondajları, BST Ve Permeabilite Değerleri, Zemin Ve Kaya Mekaniği Deneyleri, Her Ölçekte Jeoloji Haritasının Yapılması Ve Raporlanması, Bina Güçlendirme Çalışmaları, Her Çeşit Yatırım Alanı Seçimine Planlama Etüdleri, Kesin Fizibilite Etüd ve Raporu, Her Çeşit Altyapı Etüd Ve Uygulama Projelerinin Yapılması, Yeraltı Suyu Etüd Ve Arama Çalışmaları, Su Sondajları (Havalı Ve Rotary), Pompa Deneyleri, Jeofizik Etüdler (Rezistivite, SP, Sismik V.S.), Kuyu Geliştirme Yöntemleri, Yeraltısuyu Kimyasal Analizleri, Hidrojeolojik Haritalamalar, Kıyı Kesimlerinde Tuzlu Su Girişinin Önlenmesi, Jeotermal Çalışmaları, Keson Kuyu, Well Point Yöntemi Ile Temel Çukurunun Kurutulması, Yatay Drenajla Yeraltı Suyunun Indirilmesi, Kuyu Sistemi Ve Drenaj, Kombine Sistem Veya Yüzeysel Pompajla Drenaj, Her Türlü Temel  Ve İksa Kazıkları (Fore, Vibreks Ve Çakma), Mini Kazık, Mikro Kazık, Taş Kolon, Kum Kazık, Wick Drain, Ön Yükleme Ile Zemin Iyileştirilmesi, Enjeksiyon Çalışmaları, Jet-Grout Çalışmaları, Zemin Stabilizasyonu, Kesişen-Aralıklı Fore Kazıklı-Ankrajlı Iksa, Mini Kazıklı,  Ankrajlı Iksa, Betonarme Perde Duvarlı Ve Ankrajlı Iksa, Diyafram Duvarlı Ve Ankrajlı Iksa, Profil (NPI) Duvarlı Ankrajlı Iksa, Plaplanş Ve Profil Iksa, Shot-Crete (Püskürtme Beton), Soil Nail (Zemin Çivisi), Zemin Ankrajları, Çevre Projelerinin Kontrolü (Atıksu Arıtma Tesisi, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi, Kanalizasyon Hatları Projelendirmesi, Fizibilite Raporlarının Hazırlanması ), Her Türlü Inşaat Projesinde Müşavirlik Ve Danışmanlık Hizmetlerinde yanınızdayız...